Vítejte v sekci pro odborníky nefrologické péče.

Integrace podpůrné péče do standardní nefrologické péče

Navzdory pokroku v dialyzační technologii v průběhu posledních desetiletí mají pacienti s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (CKD) stále vysokou zátěž symptomy, zkrácené přežívání a jsou vystaveni značnému fyzickému, emočnímu a spirituálnímu utrpení. Přibývá pacientů s pokročilým onemocněním ledvin, pro které je zahájení nebo pokračování v dialyzační léčbě spojeno s vysokým rizikem časného úmrtí nebo zhoršením funkčního stavu. Identifikace těchto křehkých pacientů a včasná implementace podpůrné péče zlepšuje kvalitu života a má potenciál prodloužit jejich život bez náročné dialyzační léčby. Mezi dovednosti nefrologů by měla patřit komunikace s pacientem o tématech souvisejících se závěrem života, plánování budoucí péče a důsledný management symptomů a odhad prognózy. U křehkých pacientů s pokročilým chronickým onemocněním ledvin už není model orientovaný na nemoc s kvantitativními cíli adekvátním přístupem k péči.

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO INTEGRACI PODPŮRNÉ PÉČE DO NEFROLOGIE

  • Komunikace
  • Plánování budoucí péče
  • Management symptomů
  • Odhad prognózy

KONZERVATIVNÍ TERAPIE CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN

Odpověď na otázku, který pacient bude ze zahájení dialyzační léčby profitovat a naopak kterému přinese větší prospěch dialyzační léčbu nezahájit, není jednoduchá. V oblasti podpůrné péče v nefrologii přibývá evidence a také nástroje k odhadnutí prognózy.

Přibývá dokladů o tom, že pacienti starší 75 (popř. 80) let se závažnějšími přidruženými onemocněními (např. ICHS) ze zahájení dialyzační léčby nemusí profitovat. Maximální konzervativní management, tj. nefrologická péče posílená o přidanou hodnotu komplexní podpůrné péče, přináší těmto nemocným vyšší kvalitu života se zachováním funkčního stavu a mnohdy i prodloužení života.

MANAGEMENT SYMPTOMŮ U CKD

Jedním z pilířů podpůrné péče je management symptomů. Rozpoznání a kontrola symptomů je rovněž prioritou pacientů i jejich rodin. Symptomy je nutné standardizovanou formou pravidelně hodnotit, např. dotazníkem iPOS renal. Nejčastější symptomy u pacientů s pokročilým CKD jsou únava, bolest, dušnost, nauzea, anorexie, úzkost, deprese, pruritus, syndrom neklidných nohou, poruchy spánku. Tyto symptomy pacienty mohou velmi zatěžovat a významným způsobem zhoršovat kvalitu života a funkční stav.

Pravidelný screening symptomů a cílená terapie mohou pacientům a jejich pečujícím přinést značnou úlevu. Management symptomů by se měl prolínat celou nefrologickou péčí od ambulantního sledování, během dialyzační léčby či v rámci konzervativního managementu selhání ledvin. Postupy většinou kombinují nefarmakologické postupy s farmakoterapií. V řadě oblastí existují doporučené postupy pro pacienty s pokročilým CKD. Při medikamentózní léčbě je třeba zohlednit renální funkce, riziko akumulace a interakce léků. Ještě více než jinde platí nutnost pomalé titrace farmak („start low – go slow“). Mezi specifika podpůrné péče u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin patří např. možnost léčit anémii preparáty humánního rekombinantního erytropoetinu, dále léčba acidózy, větší riziko hyperhydratace zejména u anurických pacientů, péče o dialyzační přístup.

PODPORA NADAČNÍHO FONDU AVAST

Na základě grantové podpory v rámci projektu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast se podařilo na Interním oddělení Strahov VFN vytvořit multidisciplinární tým (MDT) věnující se podpůrné péči u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin. Součástí týmu je mimo jiné nefrolog se specializací v paliativní medicíně, klinický psycholog, sociálně – zdravotní pracovník, zdravotní sestry s erudicí v paliativní péči (kurz ELNEC).

Bylo vytvořeno zázemí pro rozhovory s pacienty a jejich rodinami a pro práci týmu, který se setkává 1 x týdně.
Díky soustavnému vzdělávání a zkušenostem ve specifické problematice podpůrné péče u pacientů s chronickým onemocněním ledvin jsme leadry v této oblasti v České republice.

Poskytujeme komplexní podpůrnou péči pacientům a jejich rodinám s pokročilým onemocněním ledvin nejen v rámci VFN, ale i z řady dalších pracovišť, která se na nás obracejí.

Od roku 2018 kromě péče v rámci lůžkového oddělení poskytujeme i péči ambulantní v rámci ambulance paliativní medicíny se zaměřením na pacienty s pokročilým onemocněním ledvin.

Naše zkušenosti sdílíme na odborných akcích, pořádáme pravidelně workshopy pro lékaře a sestry. Věnujeme se problematice křehkých pacientů s pokročilým onemocněním ledvin v rámci výuky studentů medicíny.

PRO ODBORNÍKY

Pokud Vás tématika zaujala a rádi byste se dozvěděli víc klikněte na UŽITEČNÉ ODKAZY (přes odkaz Kontakty).

Pro víc informací klikněte na VZDĚLÁVACÍ AKCE na naší webové stránce.

Pro víc informací, jak se s námi spojit klikněte na KONTAKTY na naší webové stránce.